برنامه کارگاه های آموزشی واحد صادقیه

واحد آیلتس صادقیه در سال 6 ماهه اول سال 1400، چهار کارگاه ها آموزشی برگزار می کند. این کارگاه کمک آموزشی، به بخش های آزمون آیلتس می پردازند. مهارت های آموزش داده شده در این کارگاه ها writing   و reading  هستند. ثبت نام در این کارگاه ها برای دانشجویان سفیر رایگان است. با توجه به شیوع بیماری کرونا تعداد شرکت کنندگان خیلی محدود بوده و اولویت با ثبت نام کنندگان است. برای ثبت نام در این کارگاه ها می توانید با کانتر ثبت واحد صادقیه تماس بگیرید.

تاریخ زمان استاد موضوع
1400/03/31 15-16:30 آریا مقیمی Task One: Writing Reports for Maps
1400/04/23 15-16:30 محیا مه آبادی Essay Types in Writing Task 2
1400/05/18 15-16:30 الناز پورآقا Reading: Matching Heading and Matching Information Questions
1400/06/10 15-16:30 حمید مقصودی نژاد Writing Band Descriptors 5-7