در آزمون listening به چه نکته ای باید توجه کرد؟

استاد بهنام صادقی