تفاوت سوال های True/False با سوال های Yes/No چیست؟

استاد ژاله مظفری