آیا می توان کلمات سوال را در writing تکرار کرد؟

استاد شهلا شباب