آیا می توان از لغات formal در آزمون speaking استفاده کنیم؟

استاد حسین صیفی راد