Investigating Reading Anxiety and Performance on Reading Proficiency: A Case of Iranian EFL Learners

بررسی تاثیر اضطراب بر عملکرد دانشجویان ایرانی در آزمون خواندن

(Anxiety)اضطراب به عنوان یکی از عوامل (affective factors) احساسی تاثیر بسزائی در کیفیت یادگیری زبان دوم یا زبان خارجی دارد و می تواند به شکل تنش، نگرانی،و اضطراب متجلی شود و تحقیقات زیادی، مهارت گفتاری را به عنوان مهارتی معرفی کرده اند که بیشترین عامل ایجاد این مشکل می باشد و هر یک از مهارتها، میزان اضطراب  متفاوتی را در دانشجویان مختلف ایجاد می کردند و طبق تحقیقات، بعد از مهارت گفتاری، مهارتهای نوشتار، و شنیدار، میزان کمتری از اضطراب را در زبان آموزان بوجود می آوردند و مهارت خواندن کمترین میزان اضطراب را در زبان آموزان ایجاد می کرد چون زبان آموزان فرصت فکر کردن داشتند. از سوی دیگر، محققان معتقدند که زبان آموزان برای خواندن متن، باید دانش زبان اول (20 درصد) و مهارتهای زبانی مربوط به زبان دوم (30 درصد) را نیز بکار ببرند تا بتوانند مفاهیمی را که در متن گنجانیده شده، درک نماید. البته این دو عامل، تنها 50 درصد توانائی درک خواندن را تشکیل می دهند و 50 درصد باقیمانده را عوامل احساسی تشکیل می دهند که عمده ترین شکل آن، اضطراب می باشد. هرچند، برخی از تحقیقات، تاثیر عوامل احساسی بر روی خواندن را بیش از 50 درصد تصور نمودند و عمده ترین دلیل ایجاد اضطراب در زبان آموزان را ناآشنائی با ساختار متون و همچنین، ناآشنائی با پیشینه فرهنگی بکار رفته در متون تلقی می نمایند. این بدین معنی است که هرچقدر نوع نوشته های زبان دوم، متفادت تر از زبان اول زبان آموزان باشد، میزان اضطراب در خواندن متون زبان دوم، بیشتر خواهد شد. تحقیقات دیگر که توسط دیگر محققان و بر روی زبانهای چینی، روسی، فرانسوی، اسپانیائی و عربی انجام گرفت، نیز همین یافته ها را تائید نمودند. تحقیقات دیگر ثابت نمودند که میزان اضطراب هنگام خواندن متن زبان دوم، علاوه بر آنکه درک مطلب را کاهش می دهد، توانائی شخص را در به خاطر آوردن مطالب خوانده شده، پائین می آورد و غیر از اینها، تمام عملکرد زبان آموز را در زبان دوم تحت الشعاع قرار دهد و فقط مهارت خواندن را تحت تاثیر خود قرار نخواهد داد. میزان اضطراب حتی بر روی نوع استراتژی که زبان آموزان برای خواندن انتخاب می کردند، تاثیر می گذاشت و باعث می شد تا استراتژیهای ضعیف تری را برای خواندن استفاده نمایند و به جزئیات توجه بیشتری کرده، کیفیت خواندنشان پائین بیاید در حالیکه زبان آموزانی که اضطراب کمتری داشتند، بیشتر، از روشهای holistic استفاده می کردند و سرعت و کیفیت خواندنشان افزایش می یافت. البته برخی تحقیقات دیگر نیز بطور کلی منکر ارتباط بین اضطراب خواندن و عملکرد زبان آموزان در مهارت خواندن شدند. به این ترتیب، شاید نوع task (فعالیت) ارائه شده به زبان آموزان در خواندن و همچنین میزان دشواری متن زبان دوم، تعیین کننده میزان ارتباط بین خواندن اضطراب و کیفیت عملکرد زبان آموزان در خواند به زبان دوم باشد.

یکی از دلائل انجام تحقیق حاضر، این است که، اضطراب آزمون خواندن در آموزش زبان خارجی، به عنوان یک مهارت خاص، به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین، تحقیقات بیشتری در این زمینه باید انجام گیرد و امید است، تحقیق حاضر بتواند در زمینه آموزش زبانهای خارجی، به محققان کمک کند. علاوه بر آن، میزان اضطراب آزمون خواندن زبان آموزانی که داوطلب آزمون آیلتس می باشند و تاثیر آن بر عملکرد آنها در بخش خواندن این آزمون، اصلا مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. در پایان، این تحقیق، تلاش دارد تا مشخص کند که چه رابطه ای میان اضطراب آزمون خواندن زبان خارجی و عملکرد زبان آموزان در بخش درک مطلب آزمون IELTS وجود دارد و به این ترتیب، به مطالعه اضطراب آزمون خواندن زبان خارجی بپردازد. در این راستا، مطالعه حاضر، سعی دارد تا به سوال زیر پاسخ دهد:

آیا بین سطح اضطراب آزمون خواندن و عملکرد کلی یادگیرندگان زبان دوم در درک مطلب خواندن آیلتس ارتباط آماری معنا داری وجود دارد؟

در مرحله نخست، 94 نفر (73 زن و 21 مرد) در این مطالعه شرکت کردند. در واقع، برای مشخص نمودن مفهوم اضطراب آزمون خواندن ، و به عنوان متغیر مستقل، از نسخه فارسی پرسشنامه اضطراب آزمون خواندن زبان خارجی  (FLRAS)استفاده شد. همچنین، به عنوان متغیر وابسته، یا درک مطلب، از یک متن خواندن جنرال استفاده شد. نتایج  Pearson Product Moment Correlationآزمون پیرسون حاکی از وجود رابطه معکوس میان اضطراب آزمون خواندن و عملکرد زبان آموزان در بخش خواندن آزمون آیلتس بود. این بدان معنی است که هرقدر میزان اضطراب آزمون خواندن در زبان آموزان بیشتر باشد، عملکرد آنها در بخش خواندن کاهش خواهد یافت و هرقدر میزان اضطراب آزمون خواندن زبان آموزان کمتر باشد، عملکرد بهتری را در بخش خواندن آزمون آیلتس ارائه خواهند داد. نتیجه اینکه در آزمونهای سرنوشت سازی مانند تافل و آیلتس که می تواند در آینده شغلی و زندگی افراد تاثیر بسزائی داشته باشند، مسئله اضطراب بطور اعم و مسئله اضطراب آزمون خواندن بطور اخص باید مورد توجه قرار گیرد و تلاش زیادی در کاهش و به حداقل رساندن این اضطراب و تاثیر آن بر عملکرد زبان آموزان صورت پذیرد تا زبان آموزان با آرامش بیشتری آزمون آیلتس و تافل را پشت سر بگذارند.

ترجمه آزاد از:

Investigating Reading Anxiety and Performance on Reading Proficiency: A Case of Iranian EFL Learners

Effat Hadidi

Reza Barzegar

دانشجویان ایرانی مضطرب در آزمون آیلتس